Zmluva o spoločenstve

Článok I.
Názov a sídlo spoločenstva, IČO, webové sídlo spoločenstva

Názov spoločenstva je : Urbariát Svätý Michal, pozem. spol.
Sídlo spoločenstva : 930 52 Blahová, Hlavná 65
IČO : 37 834 550
Webové sídlo spoločenstva : www.danfarm.sk

Článok II.
Spoločná nehnuteľnosť, podiely v správe Slovenského pozemkového fondu a v správe právnickej osoby podľa osobitných predpisov, počet podielov spoločnej nehnuteľnosti

1.) Spoločnou nehnuteľnosťou je súbor pozemkových nehnuteľností vedených  v katastrálnom území Michal na Ostrove na liste vlastníctva  č.489 ako parcely registra C

parc.č. 17/1 _ lesný poz. vo výmere 15600 m2,
parc.č. 17/2 _ zast.plocha vo výmere 2500 m2,
parc.č. 17/3 _ lesný poz. vo výmere 5940 m2,
parc.č. 17/5 _ zast.plocha vo výmere 83 m2,
parc.č. 17/6 _ zast.plocha vo výmere 83 m2,
parc.č. 17/8 _ ostatná plocha vo výmere 1105 m2,
parc.č. 44 _ ostatná plocha vo výmere 362 m2,

a parcely registra E

parc.č. 390 _ trv.tr.porast  vo výmere 19663 m2,
parc.č. 391/1 _ trv.tr.porast vo výmere 10812 m2,
parc.č. 391/2 _ orná pôda vo výmere 2733 m2,
parc.č. 392 _ trv.tr.porast vo výmere 7618 m2,
parc.č. 393 _ orná pôda vo výmere 20037 m2,
parc.č. 394/1 _ trv.tr.porast vo výmere 17803 m2,
parc.č. 394/2 _ orná pôda vo výmere 4881 m2,
parc.č. 395/1 _ trv.tr.porast vo výmere 7578 m2,
parc.č. 395/2 _ orná pôda vo výmere 1597 m2,
parc.č. 396 _ trv.tr.porast vo výmere 8894 m2,
parc.č. 397 _ trv.tr.porast vo výmere 15640 m2,
parc.č. 398 _ trv.tr.porast vo výmere 12772 m2,
parc.č. 401 _ trv.tr.porast vo výmere 11995 m2,
parc.č. 403 _ trv.tr.porast vo výmere 5719 m2,
parc.č. 404 _ trv.tr.porast vo výmere 2946 m2,
parc.č. 405 _ orná pôda vo výmere 4183 m2,
parc.č. 406 _ trv.tr.porast vo výmere 683 m2,
parc.č. 408 _ orná pôda vo výmere 3877 m2,
parc.č. 409 _ trv.tr.porast vo výmere 2014 m2,
parc.č. 410 _ trv.tr.porast vo výmere 777 m2,
parc.č. 411 _ orná pôda vo výmere 1766 m2,
parc.č. 412 _ orná pôda vo výmere 1913 m2,
parc.č. 413 _ trv.tr.porast vo výmere 1086 m2,
parc.č. 414 _ trv.tr.porast vo výmere 762 m2,
parc.č. 415 _ orná pôda vo výmere 1921 m2,
parc.č. 416 _ trv.tr.porast vo výmere 2698 m2,
parc.č. 417 _ trv.tr.porast vo výmere 1521 m2,
parc.č. 418 _ orná pôda vo výmere 4021 m2,
parc.č. 419 _ orná pôda vo výmere 4097 m2,
parc.č. 420 _ orná pôda vo výmere 1449 m2,
parc.č. 421 _ trv.tr.porast vo výmere 1162 m2,
parc.č. 422 _ orná pôda vo výmere 4748 m2,
parc.č. 423 _ orná pôda vo výmere 4172 m2,
parc.č. 424 _ trv.tr.porast vo výmere 1176 m2,
parc.č. 425 _ trv.tr.porast vo výmere 1288 m2,
parc.č. 426 _ orná pôda vo výmere 4334 m2,
parc.č. 427 _ orná pôda vo výmere 2841 m2,
parc.č. 428 _ orná pôda vo výmere 2993 m2,
parc.č. 429 _ orná pôda vo výmere 5388 m2,
parc.č. 430 _ orná pôda vo výmere 5204 m2,
parc.č. 431 _ orná pôda vo výmere 5521 m2,
parc.č. 432 _ orná pôda vo výmere 5711 m2,
parc.č. 433 _ orná pôda vo výmere 5622 m2,
parc.č. 434 _ orná pôda vo výmere 5510 m2,
parc.č. 435 _ orná pôda vo výmere 5456 m2,
parc.č. 436 _ trv.tr.porast vo výmere 5855 m2,
parc.č. 438 _ trv.tr.porast vo výmere 25511 m2,
parc.č. 439 _ trv.tr.porast vo výmere 25388 m2,
parc.č. 440 _ trv.tr.porast vo výmere 9866 m2,
parc.č. 441 _ trv.tr.porast vo výmere 9801 m2,
parc.č. 442 _ orná pôda vo výmere 19548 m2,
parc.č. 443 _ trv.tr.porast vo výmere 19839 m2,
parc.č. 444 _ trv.tr.porast vo výmere 9733 m2,
parc.č. 445 _ trv.tr.porast vo výmere 1744 m2,
parc.č. 446 _ trv.tr.porast vo výmere 1407 m2,
parc.č. 447/1 _ trv.tr.porast vo výmere 7571 m2,
parc.č. 447/2 _ orná pôda vo výmere 17289 m2,
parc.č. 448/1 _ trv.tr.porast vo výmere 17368 m2,
parc.č. 448/2 _ trv.tr.porast vo výmere 3467 m2,
parc.č. 448/3 _ trv.tr.porast vo výmere 4855 m2,
parc.č. 450 _ trv.tr.porast vo výmere 7524 m2,
parc.č. 451 _ trv.tr.porast vo výmere 17066 m2,
parc.č. 452/1 _ orná pôda vo výmere 14459 m2,
parc.č. 452/2 _ trv.tr.porast vo výmere 7470 m2,
parc.č. 453/1 _ orná pôda vo výmere 18965 m2,
parc.č. 453/2 _ trv.tr.porast vo výmere 4474 m2,
parc.č. 454 _ orná pôda vo výmere 5693 m2,
parc.č. 455 _ orná pôda vo výmere 20907 m2,
parc.č. 457 _ orná pôda vo výmere 6039 m2,
parc.č. 458 _ orná pôda vo výmere 5963 m2,
parc.č. 459 _ orná pôda vo výmere 7291 m2,
parc.č. 460 _ orná pôda vo výmere 6470 m2,
parc.č. 461 _ orná pôda vo výmere 3971 m2,
parc.č. 462 _ trv.tr.porast vo výmere 838 m2,
parc.č. 463 _ trv.tr.porast vo výmere 565 m2,
parc.č. 464 _ trv.tr.porast vo výmere 6456 m2,
parc.č. 465 _ trv.tr.porast vo výmere 2611 m2,
parc.č. 466 _ trv.tr.porast vo výmere 1288 m2,
parc.č. 467/2 _ trv.tr.porast vo výmere 2279 m2,
parc.č. 468/1 _ trv.tr.porast vo výmere 13276 m2,
parc.č. 468/2 _ trv.tr.porast vo výmere 3075 m2,
parc.č. 469/2 _ trv.tr.porast vo výmere 4058 m2,
parc.č. 470 _ trv.tr.porast vo výmere 4571 m2,
parc.č. 471 _ trv.tr.porast vo výmere 2582 m2,
parc.č. 472 _ trv.tr.porast vo výmere 17972 m2,
parc.č. 503 _ trv.tr.porast vo výmere 1726 m2,
parc.č. 504 _ trv.tr.porast vo výmere 22066 m2,
parc.č. 505 _ trv.tr.porast vo výmere 46091 m2,
parc.č. 506/1 _ trv.tr.porast vo výmere 9838 m2,
parc.č. 506/2 _ trv.tr.porast vo výmere 24551 m2,
parc.č. 507/1 _ trv.tr.porast vo výmere 6599 m2,
parc.č. 507/2 _ trv.tr.porast vo výmere 1262 m2,
parc.č. 507/1c _ trv.tr.porast vo výmere 2613 m2,
parc.č. 510 _ trv.tr.porast vo výmere 327 m2,
parc.č. 511 _ trv.tr.porast vo výmere 23119 m2,
parc.č. 512 _ trv.tr.porast vo výmere 1147 m2,
parc.č. 513 _ trv.tr.porast vo výmere 4701 m2,
parc.č. 514 _ trv.tr.porast vo výmere 3319 m2,
parc.č. 515 _ trv.tr.porast vo výmere 1489 m2,
parc.č. 516 _ trv.tr.porast vo výmere 698 m2,
parc.č. 517 _ trv.tr.porast vo výmere 1169 m2,
parc.č. 518 _ orná pôda vo výmere 6114 m2,
parc.č. 519 _ trv.tr.porast vo výmere 2867 m2,
parc.č. 520 _ orná pôda vo výmere 7841 m2,
parc.č. 521 _ trv.tr.porast vo výmere 3068 m2,
parc.č. 569 _ trv.tr.porast vo výmere 1629 m2,
parc.č. 570 _ trv.tr.porast vo výmere 1464 m2,
parc.č. 571 _ trv.tr.porast vo výmere 1342 m2,
parc.č. 572 _ trv.tr.porast vo výmere 763 m2,
parc.č. 573 _ trv.tr.porast vo výmere 763 m2,
parc.č. 574 _ trv.tr.porast vo výmere 1593 m2,
parc.č. 575 _ trv.tr.porast vo výmere 1593 m2,
parc.č. 576 _ orná pôda vo výmere 1352 m2,
parc.č. 577 _ trv.tr.porast vo výmere 709 m2,
parc.č. 578 _ orná pôda vo výmere 874 m2,
parc.č. 579 _ trv.tr.porast vo výmere 1514 m2,
parc.č. 580 _ trv.tr.porast vo výmere 1302 m2,
parc.č. 581 _ orná pôda vo výmere 1737 m2,
parc.č. 582 _ orná pôda vo výmere 1687 m2,
parc.č. 583 _ orná pôda vo výmere 1557 m2,
parc.č. 584 _ orná pôda vo výmere 1597 m2,
parc.č. 585 _ orná pôda vo výmere 1378 m2,
parc.č. 586 _ orná pôda vo výmere 1503 m2,
parc.č. 587 _ orná pôda vo výmere 1575 m2,
parc.č. 588 _ trv.tr.porast vo výmere 1270 m2,
parc.č. 589 _ trv.tr.porast vo výmere 1342 m2,
parc.č. 592 _ orná pôda vo výmere 712 m2,
parc.č. 593 _ trv.tr.porast vo výmere 1956 m2,
parc.č. 594 _ trv.tr.porast vo výmere 1503 m2,
parc.č. 595 _ trv.tr.porast vo výmere 1399 m2,
parc.č. 596 _ trv.tr.porast vo výmere 1342 m2,
parc.č. 597 _ trv.tr.porast vo výmere 1521 m2,
parc.č. 598 _ trv.tr.porast vo výmere 2795 m2,
parc.č. 599 _ orná pôda vo výmere 1571 m2,
parc.č. 681 _ trv.tr.porast vo výmere 32194 m2,
parc.č. 682 _ les vo výmere 2204 m2,
parc.č. 683 _ les vo výmere 1745 m2,
parc.č. 684 _ les vo výmere 1339 m2,
parc.č. 685 _ les vo výmere 1144 m2,
parc.č. 686 _ les vo výmere 1221 m2,
parc.č. 687 _ les vo výmere 467 m2,
parc.č. 688/1 _ les vo výmere 399 m2,
parc.č. 688/2 _ les vo výmere 111 m2,
parc.č. 689/1 _ les vo výmere 335 m2,
parc.č. 689/2 _ les vo výmere 86 m2,
parc.č. 690/1 _ les vo výmere 371 m2,
parc.č. 690/2 _ les vo výmere 65 m2,
parc.č. 691/1 _ les vo výmere 190 m2,
parc.č. 691/2 _ les vo výmere 27 m2,
parc.č. 692/1 _ les vo výmere 136 m2,
parc.č. 692/2 _ les vo výmere 17 m2,
parc.č. 693/1 _ les vo výmere 135 m2,
parc.č. 693/2 _ les vo výmere 28 m2,
parc.č. 697 _ les vo výmere 2799 m2,
parc.č. 698 _ les vo výmere 795 m2,
parc.č. 699 _ les vo výmere 435 m2,
parc.č. 700/1 _ les vo výmere 795 m2,
parc.č. 700/2 _ les vo výmere 327 m2,
parc.č. 701/1 _ les vo výmere 2169 m2,
parc.č. 701/2 _ les vo výmere 2169 m2,
parc.č. 702 _ les vo výmere 2557 m2,
parc.č. 703 _ les vo výmere 1895 m2,
parc.č. 704 _ les vo výmere 1917 m2,
parc.č. 705 _ les vo výmere 1629 m2,
parc.č. 706 _ les vo výmere 1568 m2,
parc.č. 707 _ les vo výmere 1446 m2,
parc.č. 708 _ les vo výmere 1917 m2,
parc.č. 709 _ les vo výmere 1446 m2,
parc.č. 710 _ les vo výmere 1374 m2,
parc.č. 711 _ les vo výmere 1600 m2,
parc.č. 712 _ les vo výmere 105 m2,
parc.č. 720 _ orná pôda vo výmere 928 m2,
parc.č. 721 _ orná pôda vo výmere 2226 m2,
parc.č. 723 _ les vo výmere 830 m2,
parc.č. 726/1 _ trv.tr.porast vo výmere 11280 m2,
parc.č. 726/1c _ trv.tr.porast vo výmere 423 m2,
parc.č. 726/2c _ trv.tr.porast vo výmere 142650 m2,
parc.č. 726/3c _ trv.tr.porast vo výmere 2815 m2,
parc.č. 726/4c _ trv.tr.porast vo výmere 289 m2.

2.) Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 2 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“). Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva.

3.) V správe Slovenského pozemkového fondu ani v správe právnickej osoby podľa osobitných predpisov podľa § 10 ods.6 zákona nie sú žiadne podiely spoločnej nehnuteľnosti.

4.) Spoločná nehnuteľnosť pozostáva zo 78000 (sedemdesiatosemtisíc) podielov, ktoré v rôznych pomeroch vlastnia členovia spoločenstva.

Článok III.
Orgány spoločenstva, ich volebné obdobie

 1. Orgánmi spoločenstva sú:

  a) zhromaždenie,
  
b) výbor, 
br />
  c) dozorná rada
 2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b),c) môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je  päť rokov.

Článok IV.
Zhromaždenie, jeho oprávnenia a povinnosti

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojom webovom sídle spoločenstva v podsekcii „pozemkové spoločenstvo“ V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
 2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad.
 3. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, 
b schvaľovať stanovy a ich zmeny, 
c)voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, 
e) ozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva, 
f) shvaľovať ročnú účtovnú závierku, 
g) rohodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty, 
h) rozodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, 
i) rozhdovať o zrušení spoločenstva, 
j) rozhoovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 4. Zhromaždenie rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 5. Zhromaždenie nezasadá formou čiastkových schôdzí.
 6. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach vedených v ods.3 písm. a) až d), h) a i).

Článok V.
Výbor, jeho oprávnenia a povinnosti

 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
 2. Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti , jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Výbor má  päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
 4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
 5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 7. Výbor vedie zoznam podľa §18 zákona. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku  alebo zániku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu. Výbor je povinný zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia. Výbor je povinný  umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu, vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu. Výbor  je povinný každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
 8. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

Článok VI.
Dozorná rada, jej oprávnenia a povinnosti

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má  troch členov. Jeden z členov  dozornej rady nemusí byť členom spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku IV. ods. 1.

Článok VII.
Členovia spoločenstva, nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou, práva a povinnosti členov spoločenstva

 1. Členmi spoločenstva  sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti a je  je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, koľko podielov (koľko sedemdesiatosemtisícin) spoločnej nehnuteľnosti vlastní.
 5. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.
 6. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 7. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 8. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.
 9. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.
 10. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Článok VIII.
Práva a povinnosti členov spoločenstva

 1. Členovia spoločenstva majú právo
  • aktívne sa zúčastňovať činnosti spoločenstva a hlasovať podľa veľkosti svojho podielu
  • byť volení do orgánov spoločenstva bez ohľadu na veľkosť podielu
  • byť informovaní o činnosti spoločenstva a jeho orgánov, vznášať pripomienky a sťažnosti voči orgánom spoločenstva a byť vyrozumení o ich vybavení
  • nahliadať do ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty
  • na podiel na zisku z hospodárenia spoločenstva
  • nahliadať do zoznamu členov spoločenstva a  žiadať a robiť si z neho výpisy
  • ďalšie práva vyplývajúce zo zákona alebo z tejto zmluvy.
 2. Členovia spoločenstva  sú povinní
  • vykonávať činnosti v záujme dosiahnutia účelu, na ktorý bolo  spoločenstvo založené a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo
  • zmeny skutočností evidovaných vo výborom vedenom zozname členov spoločenstva nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku
  • plniť ďalšie úlohy a povinnosti vyplývajúce im zo zákona alebo z tejto zmluvy.

B. Za článok VIII. pôvodnej Zmluvy o založení spoločenstva zo dňa 17.2.1996 sa vkladajú články IX. a X., ktoré  znejú takto :

Článok IX.
Hospodárenie spoločenstva

 1. Spoločenstvo zabezpečuje obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločné užívanie a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nej.
 2. Obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti zabezpečuje spoločenstvo vykonávaním poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov,  hospodárenia v lesoch a na vodných plochách vo vlastnom mene na vlastný účet. Obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti môže spoločenstvo zabezpečovať aj formou ich prenajatia spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti inej oprávnenej osobe.
 3. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 2 v súlade s osobitnými predpismi.
 4. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností (článok VII. ods.4, t.j.podľa počtu vlastnených podielov sedemdesiatosemtisícin k celku).
 5. Členovia spoločenstva majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

Článok X.
Zoznam členov spoločenstva

 1. Podľa §5 ods.3 zákona súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj zoznam členov spoločenstva.
 2. Členmi spoločenstva sú ku dňu 14.2.2014 tieto fyzické a právnické osoby (v abecednom poradí) :

meno

ulica

obec

PSČ

podiel

% z celku

Állóová Helena

 

  Michal na Ostrove 110

 

93035

 

1000

 

1,282

 

Aranyosiová Gabriela

 

 

Michal n/O

 

93035

 

760

 

0,974

 

Baranyaiová Alžbeta

 

 

Dvorníky na Ostrove 155

 

92901

 

250

 

0,321

 

Belkovicsová Lívia

 

Horná Potôň 342

93036

230,5

0,296

Bernáth Ján

 

  Orechová Potôň 407

 

93002

 

64

 

0,082

 

Bernáth Robert

 

Orechová Potôň 107

93002

192

0,246

Bernáthová Mária

 

  Michal na Ostrove 82

 

93035

 

417

 

0,535

 

Bernáthová Šarolta

 

 

Orechová Potôň, Dolná Potôň 428

 

93002

 

64

 

0,082

 

Bognár Michal

 

  Sokolce 378

 

94617

 

800

 

1,026

 

Bottliková Jolana 

 

Blahová

93052

55

0,071

Brostová Eleonóra

 

Františkánska 7266/28

 

Trnava

 

91701

 

340

 

0,436

 

Brunczvik Alexander

 

 

Horná Potôň 31

 

93036

 

400

 

0,513

 

Csiba Augustín 

 

Sputniková 2

Dunajská Streda 

 

92901

 

42

 

0,054

 

Csiba Edmund Ing.

 

Tomašikovo 8

92504

19

0,024

Csiba František

 

  Vrakúň 494

 

93025

 

19

 

0,024

 

Csiba Gabriel, Ing.

 

Michal na Ostrove 26

93035

1131

1,450

Csiba György

Čečínska  Potôň 4

Horná Potôň

93036

37

0,047

Csiba Imrich

 

  Horná Potôň 18 

 

93036

 

47

 

0,060

 

Csiba Jozef

Ožvoldíkova 4

Bratislava

84102

47

0,060

Csiba Juraj

Novohradská 1284/2

Bratislava

82109

42

0,054

Csiba Ľudovít

 

Maslovce 657

Zlaté Klasy

 

93039

 

55

 

0,071

 

Csibová Adela

 

Kvetoslavov 232

93041

42

0,054

Csibová Mária

 

  Michal na Ostrove 17

 

93035

 

594

 

0,762

 

Csibová Zlatica

Dunajská 370/3

Dunajská Streda 

92901

95

0,122

Csonga Eduard, Ing.

 

Mánesovo nám. 7

 

Bratislava

 

85101

 

230,5

 

0,296

 

Csonga Juraj

 

Michal na Ostrove 260

93035

230,5

0,296

Danfarm, s.r.o.

 

Hlavná 65

Blahová

 

93052

 

6583

 

8,440

 

Domin Jozef

Ševčenkova 901/33

Bratislava

85101

117

0,150

Donauerová Cecília

 

Michal na Ostrove 27

93035

250

0,321

Dron Agro, s.r.o.

Hlavná 65

Blahová

93052

34212

43,862

Egriová Berta

 

Boriny 1367/27

Dunajská Streda 

 

92901

 

500

 

0,641

 

Everaertsová Irena

Nám.Slobody 685/6

Zemianska Olča   

94614

1000

1,282

Fábianffyová Marta

SNP 767/6

Okoč 

93028

60

0,077

Fábryová Cecília

 

 

Nitrianske Pravno 583/52

 

97213

 

162

 

0,208

 

Farkas  Ladislav

 

Športová 840

Zlaté Klasy

 

93039

 

333

 

0,427

 

Fekete Ernest Ing.

Jantárová 48

Dunajská Streda 

92901

55

0,071

Fialková Mária

Šurianska 38

Nové Zámky

94001

42

0,054

Fördös Dionýz

 

Potôňske Lúky 82

93052

16

0,021

Gálffy Dezider 

 

  Orechová Potôň 276

 

93002

 

250

 

0,321

 

Gencsová Katarína

 

Holice na Ostrove 20

93034

250

0,321

Gogorová Katarína

 

Lackova 3

Bratislava

 

84104

 

569

 

0,729

 

Gyökeresová Emília

 

Nám.Priateľstva 2201/37

 

Dunajská Streda 

 

92901

 

47

 

0,060

 

Gyökeresová Irena

 

Lehnice 172

93037

1500

1,923

Gyurkovicsová Valéria

 

 

Michal na Ostrove 188

 

93035

 

1381

 

1,771

 

Horváth Csaba

 

  Blatná n/O 255

 

93032

 

1401

 

1,796

 

Horváth Eugen

Maslovce 668

Zlaté Klasy

93039

14

0,018

Horváth Rudolf

Maslovce 658

Zlaté Klasy

93039

14

0,018

Horváthová Alžbeta

Maslovce 648

Zlaté Klasy

93039

14

0,018

Horváthová Mária

Čečínska Potôň 20

Horná Potôň

93036

36

0,046

Chinoradská Mária

Gúgska 112

Nové Zámky

94001

82

0,105

Józanová Terézia

 

Neratovické nám. 2143/2

 

Dunajská Streda 

 

92901

 

190

 

0,244

 

Kevická Alžbeta

 

  Michal na Ostrove 82

 

93035

 

192

 

0,246

 

Kisssová Anna

 

Michal na Ostrove 51

93035

1401

1,796

Kmotriková Helena

Nová Osada 10

Dunajská Streda 

92901

55

0,071

Kollárovičová Gabriela

 

SNP 968/43

 

Galanta

 

92401

 

42

 

0,054

 

Koller Ernest

Fialkové údolie 36

Bratislava

81101

117

0,150

Kollerová Helena 

Železničná 80

Bratislava

82107

117

0,150

Kollerová Melánia

Rumančekova 40

Bratislava

82101

117

0,150

Kollerová Valéria

Čiernovodská 6

Bratislava

82107

117

0,150

Kondé Gejza

 

Slnečná 68

Galanta

 

92401

 

36

 

0,046

 

Korábová Mária

 

Michal na Ostrove 65

93035

230,5

0,296

Kovács Juraj a Eva

Dunajská Streda

Tichá 221/6

92901

480

0,615

Kuňová Katarína

Sídliště II/28

Kamenice, ČR

25168

42

0,054

Lelkes Július

 

Michal na Ostrove 40

93035

1704

2,185

Lelkes Ladislav,Ing.

 

Jantárová 1870

 

Dunajská Streda 

 

92901

 

583

 

0,747

 

Lelkesová Katarína

 

Michal na Ostrove

93035

250

0,321

Madiová Helena

Cesta na Klanec 56

Bratislava

84103

160

0,205

Machatová Katarína

 

Andreja Hlinku 29

 

Nitra

 

94901

 

42

 

0,054

 

Makkiová Margita

 

  Veľké Dvorníky 119

 

92901

 

160

 

0,205

 

Mandák Arpád

 

Michal na Ostrove 64

93035

922

1,182

Mandák Karol

 

  Michal na Ostrove 13

 

93035

 

417

 

0,535

 

Márkus Ladislav

Športová 970/17

Štúrovo

94301

42

0,054

Mayer Ľudovít

 

Michal na Ostrove 187

93035

1119

1,435

Méryová Mária

 

Maslovce 622

Zlaté Klasy

 

93039

 

14

 

0,018

 

Mészáros Dionýz

 

Kráľovičove Kračany 18

93003

204

0,262

Mezey Ľudovít

Čečínska Potôň 126

Horná Potôň 

93036

200

0,256

Molnár Edmund

Vieska 88

Orechová Potôň

93002

228

0,292

Molnár Tibor, Ing.

 

  Veľké Blahovo 213

 

93001

 

228

 

0,292

 

Molnár Vincent

Vieska 57

Orechová Potôň

93002

228

0,292

Molnár Vojtech

Vieska 152

Orechová Potôň

93002

204

0,262

Nagy Ladislav

 

  Michal na Ostrove 86

 

93035

 

1890

 

2,423

 

Neilingerová Oľga

Čukárska Paka 48

Veľká Paka 

93052

2

0,003

Orbán Štefan

 

László Amadea 1613/42

 

Dunajská Streda 

 

92901

 

1364

 

1,749

 

Osudský Peter

Lipského 1160/9

Bratislava

84101

16

0,021

Perényi Jozef

 

  Michal n/o 120

 

93035

 

400

 

0,513

 

Perényi Július Ing.

Topoľčianska 25

Bratislava

85105

501

0,642

Perényiová Monika

 

Ohrady 225

93012

251

0,322

Polagro, s.r.o.

 

Hlavná 1237

Jelka

 

93016

 

880

 

1,128

 

Pongrácz Ernest

 

Michal na Ostrove 35

93035

500

0,641

Pongrácz Fridrich

 

  Michal na Ostrove 19

 

93035

 

130

 

0,167

 

Pöthe Dioný

Hlavná 144

Vieska

93002

216

0,277

Prokšová Margita

 

Horná Potôň 134

93036

36

0,046

Ravasz František

 

  Potôňske Lúky 44

 

93051

 

2

 

0,003

 

Ravasz Jozef

 

Potôňske Lúky  44 

93052

2

0,003

Ravasz Jozef

 

  Horná Potôň 216

 

93036

 

8

 

0,010

 

Ravasz Juraj, Ing.

 

Blažov 58

92901

8

0,010

Ravasz Karol

 

  Holice na Ostrove 66

 

93034

 

8

 

0,010

 

Ravasz Ladislav

 

Orechová Potôň 302

93002

2

0,003

Ravasz Vojtech

Čečínska Potôň 8

Horná Potôň

93036

8

0,010

Sárkányová Irena

Lidér Tejed 255

Povoda

93002

480

0,615

Sidó Jozef

 

  Michal na Ostrove 12

 

93035

 

1500

 

1,923

 

Simonová Alžbeta

Kamilková 8

Bratislava

83106

160

0,205

Slanicayová Elena

Kukučínova 5

Trnava

91701

333

0,427

Snoblová Melinda, Bc.

 

Malá 5

 

Dunajská Streda 

 

92901

 

324

 

0,415

 

Stemmer Eugen

 

  Veľké Dvorníky  32

 

92901

 

108

 

0,138

 

Szalay Ladislav

Wolkerova 1084/17

Bratislava

85101

55

0,071

Szalayová Mária 

 

  Horná Potôň 25

 

93036

 

480

 

0,615

 

Szöcsová Serena

 

Michal na Ostrove 277

93035

30

0,038

Šimon Karol

Čigérska 776/12

Dunajská Streda 

92901

286

0,367

Tóth Robert, Ing.

 

  Ohrady 126

 

93012

 

8

 

0,010

 

Vargová Eleonóra

Čečínska Potôň 122

Horná Potôň 

93036

480

0,615

Vargová Lívia

Hlavná 790/18

Šamorín

93101

1401

1,796

Vidová Mária

Boriny 1367/12

Dunajská Streda 

92901

36

0,046

Zátoryová Alžbeta 

Gabčíkovská 665/10

Dunajská Streda 

92901

162

0,208

 

 

 

 

78000

 

100

 

 

Táto zmluva bola schválená zhromaždením pozemkového spoločenstva dňa 14.2.2014